ALGEMENE VOORWAARDEN DE GROOT WATERBOUW

Offertes

 • Al onze offertes zijn tot 1 maand na dagtekening geldig.
 • Indien er redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er vergissingen en/of verschrijvingen in de offerte staan, vervalt de offerte.
 • Alle genoemde prijzen en tarieven zijn in Euro en exclusief BTW.
 • Indien u akkoord gaat met onze offerte, dient u één exemplaar getekend retour te zenden voordat wij aan uw opdracht gaan beginnen.
 • Het is niet toegestaan, zonder onze schriftelijke toestemming, de geoffreerde en schriftelijk door u bevestigde werkzaamheden door anderen te laten verrichten.

Betalingen

 • Indien de aanneemsom meer dan € 10000,00 exclusief BTW bedraagt, zenden wij u bij aanvang van de werkzaamheden een factuur van 50% van de aanneemsom. Deze factuur dient u per direct aan ons te voldoen.
 • Als de aanneemsom meer dan € 20000,00 exclusief BTW bedraagt, kan er in overleg een andere betalingsregeling getroffen worden.
 • Alle facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen aan ons te worden voldaan. Uitgezonderd de facturen genoemd hierboven. Deze dienen per direct voldaan te worden.
 • Indien u, ondanks eventuele herinneringen, niet aan uw betalingsverplichting voldoet, zullen wij een incassobureau inschakelen. Deze kosten zijn geheel voor uw rekening.
 • Alle betalingen dienen te geschieden zonder verrekening. Hiervoor is onze schriftelijke toestemming vereist.

Termijn van uitvoering

 • De aanvangsdatum van de werkzaamheden die door ons wordt afgegeven is een richtlijn.
 • Wij voeren de werkzaamheden uit op de wijze en binnen de afgesproken termijn die ons geschikt lijken, waarbij rekening wordt gehouden met uw belangen en wensen.

Verplichtingen van de opdrachtgever

 • U, als opdrachtgever, bent verantwoordelijk voor een correcte en actuele informatieverstrekking m.b.t. de ligging van kabels leidingen en dergelijke.
 • Bij werkzaamheden waarbij ondergrondse obstakels geraakt kunnen worden, dient u ten minste 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden, een KLIC-melding uit te laten voeren.
 • De verstrekte vergunningen, indien van toepassing, dient u zelf aan te vragen tenzij schriftelijk anders is bevestigd.
 • De vergunningen moeten in ons bezit zijn voordat wij aan uw opdracht gaan beginnen.
 • U draagt zelf de verantwoordelijkheid van eventueel heirisico tijdens de werkzaamheden

Overmacht

 • In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst op te schorten, hetzij te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan u.

Ontbinding

 • De Groot Waterbouw is bevoegd de nakoming van de opdracht te ontbinden als u uw verplichtingen niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • Eventuele gemaakte kosten worden aan u berekend.

Aansprakelijkheid

 • De Groot waterbouw aanvaardt aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in geleverde zaken en opgeleverd werk voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt en wel tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.